KURUMSAL

Cargom Express

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel bilgileriniz/ verileriniz KVKK’da açıklandığı çerçevede; CarGom Ekspress tarafından kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel bilgileriniz/ verileriniz KVKK’da açıklandığı çerçevede; CarGom Ekspress tarafından kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
 
Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız konusunda gerekli bilgilendirme aşağıda özetlenmiştir.
 
Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanacak İlkeler :
 
Cargom Ekspress tarafından kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenecek olup, kişisel verilerin işlenmesi hususunda KVK Kanunu’na uygun şekilde hareket edilecektir. Ayrıca kişisel verilerin işlenmesinde bir takım ilkelere de sadık kalınacaktır. Bu bağlamda;
 
a. Kişisel veriler, Cargom Express tarafından hukuka uygun hareket edilerek, dürüstlük kurallarına uygun hareket edilerek, orantılılık ve ölçülülük ilkelerine uygun olarak, gerektiği kadar kişisel veriyi amacına sadık kalınarak işlenecektir. Amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesi önlenecektir.
 
b. Cargom Ekspress, kişisel verileri yalnızca kanunlarda öngörülen süreler ile veya işlendikleri amaca uygun olarak gerektiği kadar muhafaza eder. Bu kapsamda, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılacak, bir süre belirlenmemişse, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Bu sürelerin sonunda olası bir hukuki anlaşmazlıkta delil oluşturabilmesi veya taraf olunabilecek bir uyuşmazlığın meydana gelmesi amacıyla kişisel veriler daha uzun saklanabilmektedir. Buradaki saklama süresinin tespitinde söz konusu hakkın ileri sürülebilmesine yönelik ilgili kanunlarda belirlenen zamanaşımı süreleri dikkate alınacaktır. Böyle bir durumda saklanan kişisel verilere sadece ilgili hukuki anlaşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişilecek ve başka hiçbir amaçla erişilemeyecektir. Tüm bu sürelerin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Gelecekte kullanma ihtimali ile kişisel veriler saklanmayacaktır.
 
c. Cargom Ekspress, işlemekte olduğu kişisel verilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması için her türlü gerekli önlemleri alacak ve veri sahibinin kişisel verilere yönelik değişiklik talep etmesi durumunda ilgili kişisel verileri güncelleyecektir.
 
d. KVK Kanunu’nda özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemler getirilebileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması konusunda KVK Kanunu’nda öngörülen özel hükümler de dikkate alınarak kişisel veri işleme faaliyetleri yerine getirilecek, yukarıda belirtilen hususların yanında bu durumlarda kanunun aradığı özel gereklilikler de yerine getirilerek kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
 
e. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması konusunda, KVK Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmeye yönelik gerekli organizasyonel sistemler kurgulanacaktır.
 
Kişisel Veri Sahibinin Bilgilendirilmesi
ŞİRKETİMİZ, Kanun’da yer alan aydınlatma yükümlülüğü ile uyumlu olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin ne şekilde işleneceği konusunda bilgilendirmektedir. Bu kapsamda ŞİRKETİMİZ veri sahiplerini asgari olarak aşağıdaki hususlarda bilgilendirmektedir.
 
1- Şirket ve varsa temsilcisinin kimliği,
2- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
3- Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
4- Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
5- Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar.
 
a. Kişisel veri işlenip işlenmediği öğrenme,
b. Kişisel verilerinin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin Cargom Ekspress tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Bize Katılın

ACENTELİK BAŞVURUSU

Acentemiz olun, birlikte büyüyelim.

Başvuru için tıklayın

Kurumsal sunumumuzu indirmek için tıklayınız.